L'empresa, seguint la normativa de l'APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Controls Crítics), aplica les següents mesures preventives:

Controls dels nivells de clor en l'aigua de consum.

Control de la documentació d'entrades i sortides de productes alimentaris.

Autoritzacions sanitàries.

Control dels tractaments i dels paràmetres que incideixen en la seguretat microbiológica dels aliments.

Control de la neteja i desinfecció.

Les instal·lacions

Realitzem un control de les instal·lacions implicades en el servei (pròpies i alienes), assegurant l'adequació de les condicions higièniques-sanitàries segons la legislació vigent

El personal

La nostra plantilla de personal compta amb coneixements específics del producte, dels processos de producció, de les matèries primeres empleades i del seu ús en la seva destinació a través d'un pla de formació de reciclatge continu dels coneixements.

Els proveïdors i les matèries primeres

Efectuem una cuidada selecció de les matèries primeres i auxiliars amb les majors exigències i garanties oficials en l'homologació de proveïdors a través del nostre departament de compres.

Neteja i desinfecció

A través dels nostres proveïdors servim productes de neteja homologats i aptes per la seguredad alimentària i dissenyem plans de neteja adaptats a les instal·lacions de cuina i menjador. Per verificar la idoneïtat de la neteja de les superfícies fem controls microbiològics i informes analítics periòdics, els quals es contracten a una empresa externa.

Controls

Realitzem labors de supervisió i auditories higièniques-sanitàries, de seguretat i salut així com dotació d'equips de protecció individual i d'emergències (farmaciola de primers auxilis).

Control documental del centre de treball

Realitzem un seguiment i control documental d'actes de inspecciónes oficials, certificats de formació de manipuladors, butlletins d'anàlisis microbiològiques, registres de control de plagues, registres APPCC (control de càmeres, control de proveïdors, desinfecció…).